Electronic Equipment Insurance

This insurance is designed specially to provide comprehensive cover to all kinds to electronic equipments, appliances, gadgets etc.

इलेक्ट्रोनिक उपकरण बीमा

यस बीमा अन्तर्गत संपूर्ण किसिमका इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरू इत्यादिको जोखिम बहन गरिन्छ।