Erection All Risk Insurance

This insurance provides a comprehensive cover for a project involving construction, erection on installation of factories, workshops, plants & machinery or any other equipment.

इरेक्शन सबै जोखिम बीमा

यो बीमालेखले मेशिनरी तथा प्लान्टको जडान गर्नु भन्दा अगाडिको जोखिम, जडान गर्दा र जडान पछि गरिने परीक्षणको जोखिम समेतको बीमा सूरक्षा उपलब्ध गराउँछ। यो बीमाले समावेश गर्ने क्षेत्र फराकिलो छ। बीमाको सुरुवात जडान गर्ने मेशिनरीको पहिलो खेप जडान स्थलमा पुगे पछि हुन्छ र मेशिन जडान गरि परिक्षण समेत भइसके पछि सम्बन्धित मालिकलाई हस्तान्तरण गर्दा सम्म कायम गर्न सकिन्छ।