Machinery Breakdown Insurance

This insurance indemnifies losses incurred due to breakdown of or damage to machinery equipment and appliances caused by accidental, mechanical, electrical and operational causes. Boilers can also be insured under Boiler Insurance.

मेसिनरी ब्रेकडाउन बीमा

औद्योगिक व्यवसायमा संचालन हुने मेसीनहरूको सुरक्षार्थ गरिने बीमा मेसिनरी ब्रेकडाउन बीमा हो। यस बीमा अन्तर्गत मेसिनरी उपकरणहरूको कुनै कारणबाट हुने आकस्मिक नोकसानी तथा दुर्घटनाको जोखिम बहन गरिन्छ। विभिन्न प्रकारका क्षतिको पूर्ति गर्न बोइलरको पनि बोइलर बीमा गरिन्छ।