Marine cum Erection Insurance

This policy can be extended to link this to Marine Cargo Insurance to provide complete coverage from the time the machinery/equipment are dispatched from abroad till the project is fully commissioned and test run.

सामुद्रिक तथा इरेक्शन बीमा

निकासी पैठारीको दौरानमा सामान गन्तव्यमा नपुगे सम्म बिभिन्न जोखिमहरुबाट हानी नोक्सानी हुन सक्छ। यो बीमालेखले मेशिनरी तथा प्लान्टको जडान गर्नु भन्दा अगाडिको जोखिम, जडान गर्दा र जडान पछि गरिने परीक्षणको जोखिम समेतको बीमा सूरक्षा उपलब्ध गराउँछ।