Personal Accident Insurance

This policy covers financial loss that may arise as a result of accident caused by violent and visible external means causing death or disablement due to bodily injury. In the case of comprehensive personal accident insurance it covers temporary total disablement and medical expenses up to fixed limits. Besides, the policy can be extended to cover the risks that could arise during trekking, mountaineering expedition, rafting, commercial flights, etc. but the policy does not cover the chartered flights.

व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा

दूर्घटना कहीँ पनि र कुनै पनि समयमा हुन सक्दछ। प्रत्येक दुर्घटनाको परिणाम उपचार संगसंगै पैसाको पनि आवश्यक्त हुन्छ। परिवारको कुनै सदस्यको दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटनाले भावनात्मक कुठाराघात मात्र गर्ने होइन आर्थिक भार पनि संगसंगै निम्त्याउँछ र प्रभु इन्स्योरेन्सको व्यक्तिगत दुर्घटना बीमाले निम्न अवस्थामा आर्थिक सहयोग पुर्यांउँछ।

  • मृत्यु,
  • स्थायी पूर्ण र अम्शिक अशक्तता,
  • अस्थायी पूर्ण अशक्तता र
  • औषधोपचार खर्च।