• Tinkune, Kathmandu, Nepal

Amarsingh Chowk Pokhara