• तीनकुने काठमाडौँ

बीमा शुल्क आर्जन

S.N Fiscal Year (F/Y) Premium Income(Nrs)
1 2072/073 76,17,93,012
2 2073/74 83,74,93,519
3 2074/075 90,04,41,780
4 2075/076 1,01,42,57,224
5 2076/077 1,55,47,56,745
6 2077/078 1,40,59,83,150
7 2078/079 1,42,89,82,386